Beleidsplan

Doelstelling:

De Nederlandse “Stichting Jabes” heeft volgens art. 3 van de Statuten ten doel:

het financieren van hulp- en ontwikkelingsprojecten in Derde Wereldlanden en/of in Tweede Wereldlanden, het financieel en moreel ondersteunen van zendelingen, evangelisten en ontwikkelingswerkers (met inbegrip van hen die daartoe in opleiding zijn), die zich met woord en daad willen inzetten voor de verkondiging van het evangelie en die zich – daarbij geïnspireerd door de Bijbel – willen inzetten voor de verbetering van de leefomstandigheden van de medemens in hun directe leefomgeving, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Werving, beheer en besteding van de gelden:

Voor de werving van de gelden zullen nieuwsbrieven worden verzonden en tevens kerkelijke gemeenten, geloofsgemeenschappen en derden worden benaderd.
De Stichting beheert geen vermogen; de ontvangen giften worden onmiddellijk voor het werk beschikbaar gesteld.
De Stichting beoogt niet het maken van winst, noch de vorming een financiële reserve.
Alle kosten, inclusief de kosten van werving, beneden 5 % van de ontvangen giften te houden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden zullen geen beloning ontvangen.

Beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 15-12-2012.
E.e.a. conform de statuten van 22-11-2004.